Feniks vzw | Vrijzinnig-humanistische plechtigheden

Disclaimer | Privacy

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website Plechtigheden.be. Maakt u gebruik van onze website, dan gaat u akkoord met deze disclaimer.

Informatie
Bij Feniks besteden we veel aandacht en zorg aan de informatie die we op de website plaatsen. We kunnen alleen niet garanderen dat de informatie op Feniks altijd juist, altijd volledig of altijd actueel is. Het gebruik van de site Feniks en de informatie die we daarop aanbieden is daarom voor eigen rekening en risico. De aangeboden en gezonden informatie is uitsluitend bedoeld voor de persoon of eenheid als aanvulling op ons persoonlijk advies en kan dit persoonlijke advies niet vervangen. Ook kan de informatie vertrouwelijke gegevens bevatten waarop het zwijgrecht van toepassing is. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie of gezonden informatie van of op onze website of aan het gebruik van onze berekeningen. Bespreking, opnieuw verzending, verspreiding of ander gebruik van deze informatie dan aan de beoogde persoon of eenheid is verboden. Meningen, conclusies en andere informatie die niet gerelateerd zijn aan de activiteiten van Feniks dienen te worden beschouwd als niet verzonden of verstrekt. Feniks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt of voortvloeiend door gebruik van informatie van haar site Feniks en/of de daarop aangeboden informatie.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle informatie (tekst, beeld en programmatuur) van de site Feniks rust auteursrecht. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de website en de op de aangeboden informatie berusten bij Feniks en Webdesign Weblounge Bvba. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, en door Feniks hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is gegeven. Bij vaststelling van een inbreuk hiervan zal een gerechtelijke procedure opgestart worden.

Wijzigingen voorbehouden
Feniks heeft het recht om de informatie die op haar site Feniks aangeboden wordt te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder hiervan een vooraankondiging te doen. Toepasselijk rechtOp de site Feniks is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze site van Feniks of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

Feniks vzw

Valid XHTML 1.0 Transitional